Algemene voorwaarden LemonBytes

ALGEMENE VOORWAARDEN LEMONBYTES, GEVESTIGD TE 6096 BR GRATHEM AAN DE KALEBOSSTRAAT 1.
LemonBytes is een activiteit van V. Rommelaars, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53983629.

ONDERDEEL A - ALGEMEEN

Artikel 1  Definities en toepasselijke voorwaarden
1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van LemonBytes (hierna: “LemonBytes”) gelden de volgende definities:

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van LemonBytes aanbiedingen ontvangt of met LemonBytes overeenkomsten sluit.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen LemonBytes en de Klant tot stand komt, zoals onder meer koopovereenkomsten en/of overeenkomsten van aanneming, opdracht en/of combinaties van deze overeenkomsten alsmede alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.

Directe Schade: schade die het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de op basis van de Overeenkomst tussen de Klant en LemonBytes bepaalde serverruimte, alsmede zaakschade aan eigendommen van de Klant als gevolg van door LemonBytes aan deze geleverde zaken, onjuist ontwerp van een website of andersoortige webapplicatie;

Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer gevolgschade, geleden verlies, hogere productiekosten, winstderving, letselschade, immateriële schade (“smartengeld”), schade als gevolg van, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de Klant, rente alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening buiten rechte, schade verband houdend met het gebruik van door de Klant aan LemonBytes voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur (van derden), schade verband houdend met de inschakeling van door de Klant aan LemonBytes voorgeschreven toeleveranciers, schade als gevolg van of verband houdend met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Consument: de Klant, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van LemonBytes een aanbieding ontvangt of met LemonBytes een Overeenkomst sluit.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij LemonBytes goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. LemonBytes en Klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2  Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst; intellectuele eigendomsrechten
2.1 Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een aanbieding van LemonBytes geheel vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door LemonBytes (waaronder begrepen een bevestiging per e-mail), of indien LemonBytes uitvoering aan een Overeenkomst geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Klant, heeft LemonBytes het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 De bij een aanbieding door LemonBytes verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, logo’s, instructies, handleidingen, (werk)tekeningen, maten, technische specificaties alsmede de overige documentatie, zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.

2.3 Indien de Klant mondeling of per telefoon, e-mail of fax een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling/opdracht door LemonBytes aan de Klant verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij deze onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze opdrachtbevestiging kenbaar maakt.

2.4 Indien de Klant via de daartoe door LemonBytes website een bestelling plaatst en/of opdracht verstrekt, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Klant de verschillende stappen van het bestel en/of opdracht traject op deze website doorloopt en de bestelling en/of opdracht bevestigt.

Artikel 3  Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door LemonBytes kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Aan een door LemonBytes afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door Klant aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door LemonBytes te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.3 Indien Klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover de leverancier hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

3.4 Met betrekking tot de door leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 4  Betalingen
4.1 De betaling van facturen van LemonBytes zal dienen te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk/per e-mail of via de daartoe gehanteerde website anders is overeengekomen. De betaling – tenzij door LemonBytes anders aangegeven op de factuur – dient te geschieden in Nederland, en wel op een door LemonBytes aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

4.2 De Klant kan zich jegens LemonBytes niet beroepen op verrekening of opschorting. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien de Consument voldoet aan de voor verrekening of opschorting in de wet gestelde vereisten.

4.3 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Klant, geldt dat LemonBytes gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van LemonBytes tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat deze steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is Klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

4.4 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop LemonBytes de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Klant in rekening brengt, vastleggen. Bij gebreke daarvan is LemonBytes gerechtigd een en ander in rekening te brengen bij afronding van (een deel van) de werkzaamheden, of in geval van periodieke prestaties, maandelijks, per kwartaal, half jaarlijks of jaarlijks.

4.5 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4.6 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is LemonBytes gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

4.7 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.8 Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de Klant gehouden alle door LemonBytes gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag.

4.9 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5, is de Klant in geval van faillissement(saanvraag), (aanvraag tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de Klant, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met LemonBytes gesloten Overeenkomsten nakomt.

4.10 In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft LemonBytes ook het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van LemonBytes tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 5  Duur van de overeenkomt
5.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

5.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij klant of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 6  Vertrouwelijkheid 
6.1 Klant en LemonBytes dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor LemonBytes indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

6.2 Klant erkent dat de van LemonBytes afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van LemonBytes, diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.

Artikel 7  Privacy en gegevensverwerking
7.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal Klant LemonBytes desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

7.2 Klant vrijwaart LemonBytes voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan LemonBytes toerekenbaar zijn.

7.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van LemonBytes door Klant worden verwerkt, ligt volledig bij Klant. Klant staat er tegenover LemonBytes voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart LemonBytes tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8  Beveiliging
8.1 Als de Overeenkomst tussen LemonBytes en de Klant inhoudt dat LemonBytes zal voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal deze beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. LemonBytes staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

8.2 De door of namens LemonBytes aan Klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Klant kenbaar worden gemaakt. LemonBytes is gerechtigd tot wijziging daarvan.

8.3 De Klant is verantwoordelijk voor het inrichten van zijn eigen systemen en infrastructuur waar het beveiliging betreft.

Artikel 9  Risico-overgang
Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of

databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op de Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant of een door deze aangewezen derde zijn gebracht.

Artikel 10  Levertijden, levering in gedeelten
10.1 De door LemonBytes opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van LemonBytes, kan de Klant bij een overschrijding van de levertijd tot veertien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan veertien dagen, dient de Klant en/of LemonBytes schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Klant LemonBytes een redelijke termijn voor de nakoming te geven. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig en volledig mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat LemonBytes weet waaraan deze dient te voldoen volgens de Klant.

10.3 De Consument dient LemonBytes bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor de nakoming te geven. Lid 2 is op de Consument voor het overige niet van toepassing.

10.4 De levertijd begint op de dag waarop door de Klant een schriftelijke bevestiging/bevestiging per e-mail van het ontstaan van de Overeenkomst van LemonBytes is ontvangen, echter niet eerder dan nadat de Klant heeft voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die deze eerst tot stand moeten/moet brengen.

10.5 LemonBytes is bevoegd om in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de Klant wordt daarvan schriftelijk/per e-mail door LemonBytes in kennis gesteld.

10.6 Wanneer de Overeenkomst werkzaamheden in gedeelten betreft is LemonBytes gerechtigd om de aanvang of oplevering van werkzaamheden die tot een bepaald gedeelte behoren uit te stellen tot de Klant de resultaten van de voorafgaande werkzaamheden heeft goedgekeurd.

10.7 LemonBytes is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings) termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11  Klachtplicht
11.1 De Klant is verplicht de door LemonBytes geleverde zaken en/of goederen en/of diensten onmiddellijk na levering op juistheid, toepassing, vormgeving, beschikbaarheid, gebruiksmogelijkheden en wat dies meer zij te controleren.

11.2 Een door haar geconstateerde of veronderstelde tekortkoming aan de zijde van LemonBytes dient door de Klant onverwijld, doch in elk geval binnen een redelijke termijn aan LemonBytes schriftelijk kenbaar te maken. Eventuele klachten over de vormgeving of inhoud van het geleverde (o.a. websites, webdesign, online-applicatie) of die welke anderszins de verschijningsvorm daarvan betreffen dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering gemeld te worden zulks op straffe van verval van rechten. Niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen acht werkdagen nadat een en ander door de Klant redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden of geconstateerd werd door de Klant schriftelijk/per e-mail aan LemonBytes te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten.

11.3 De Klant zal LemonBytes alle medewerking verlenen die nodig is teneinde de gegrondheid van de klacht te (doen) controleren. Hieronder valt het LemonBytes in de gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van de zaken ter plaatse te (doen) controleren.

11.4 Klachten geven de Klant niet het recht om (een deel van) de betaling op te schorten; ook verrekening met een mogelijke tegenvordering wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten indien en voor zover de Consument voldoet aan de in de wet aan een beroep op opschorting of verrekening gestelde eisen.

Artikel 12  Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade
12.1 Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een aan LemonBytes toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk begrepen een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting die tussen partijen is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van LemonBytes, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal twee keer de overeengekomen prijs van de door LemonBytes geleverde zaken en/of goederen zulks met een maximum van € 5.000,00 (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst met de Klant hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs, zoals bedoeld in de vorige zin, gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor die periode, zulks met een maximum van één jaar.

12.2 Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is LemonBytes, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

12.3 Indien de rechter mocht oordelen dat LemonBytes geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in leden 1 en 2 van dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van LemonBytes voor Directe en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van LemonBytes voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzekering, in elk geval tot maximaal een bedrag van € 10.000,00.

12.4 De aansprakelijkheid van LemonBytes wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen indien de Klant LemonBytes onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per e-mail in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en LemonBytes ook ná die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LemonBytes in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming te (laten) onderzoeken.

12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de tekortkoming binnen bekwame tijd schriftelijk/per e-mail bij LemonBytes meldt.

12.6 LemonBytes is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met klant is overeengekomen.

Artikel 13  Verplichtingen Klant – Medewerking
13.1 Klant zal steeds tijdig en kosteloos alle in redelijkheid door LemonBytes gewenste medewerking verlenen en alle in redelijkheid te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen ter zake de uitvoering van de Overeenkomst.

13.2 Klant draagt het risico van de selectie van de door LemonBytes te leveren zaken, goederen en/of diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn.

13.3 Indien klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van LemonBytes op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. LemonBytes is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van LemonBytes.

13.4 Indien klant programmatuur, apparatuur of andere middelen aan LemonBytes ter beschikking stelt, staat de Klant in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke LemonBytes nodig mocht hebben.

13.5 Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan LemonBytes van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart LemonBytes tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

13.6 De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door LemonBytes geleverde producten en/of verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. De Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers. Wanneer LemonBytes daarin assisteert of dienaangaande instructie geeft wordt dit niet anders.

13.7 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bereiken van de door hem gewenste interoperabiliteit. Hij zal daartoe zelf de nodige maatregelen en voorzieningen treffen, zoals het installeren van benodigde (hulp)programmatuur, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen. 

13.8 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan LemonBytes verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties.

Artikel 14  Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)
14.1 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door LemonBytes, kan deze onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van LemonBytes of buiten diens risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, cyberaanvallen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, storingen in datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, staking van medewerking door derden van wie LemonBytes voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, het niet of niet behoorlijk nakomen van verplichtingen door toeleveranciers of gebrekkigheid van zaken, apparatuur en/of programmatuur die door de Klant aan LemonBytes zijn voorgeschreven.

14.2 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant is LemonBytes bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 15  Wijziging en meerwerk
15.1 Als LemonBytes op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van LemonBytes. LemonBytes is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
15.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal LemonBytes de Klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 16  Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting
16.1 Alle aan de Klant geleverde zaken en/of goederen (o.a. broncodes, programmatuur, toegangscodes etc.) blijven eigendom van LemonBytes totdat alle bedragen die Klant op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan LemonBytes zijn voldaan.

16.2 Rechten worden in voorkomend geval aan Klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

16.3 LemonBytes heeft het recht om de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alle aan LemonBytes verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 17  Intellectuele Eigendom
17.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen worden intellectuele eigendomsrechten door LemonBytes niet overgedragen aan de Klant. Als partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van LemonBytes niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van LemonBytes aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van klant zijn of worden gedaan.

17.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij LemonBytes, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

17.3 De Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

17.4 Ook als de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het LemonBytes steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

17.5 LemonBytes is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met klant is overeengekomen. 

Artikel 18  Wijziging voorwaarden
18.1 Deze Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van LemonBytes aan de Klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

18.2 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

Artikel 19  Verjaring
Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, verjaren vorderingsrechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 20  Overeenkomsten met Consumenten
Indien de Klant een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW.

Artikel 21 en 22 Verkoop op afstand met Consumenten
Herroepingsrecht

21.1 Bij de koop van zaken per telefoon, fax, e-mail of via de webshop van LemonBytes heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument, althans op het moment dat de opdrachtbevestiging door de Consument wordt ontvangen.

21.2 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaken en de verpakking. De Consument zal de zaken uitsluitend uitpakken of gebruiken indien en voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaken wenst te behouden. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaken met alle geleverde toebehoren in de originele staat en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan LemonBytes retourneren, conform de door LemonBytes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

21.3 De Consument is bij ontbinding van de Overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door LemonBytes aangegeven methode.

Kosten in geval van herroeping/terugbetaling
22.1 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

22.2 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal LemonBytes dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de zaken reeds in goede staat terug ontvangen zijn door LemonBytes.

Uitsluiting herroepingsrecht
22.3 LemonBytes sluit het herroepingsrecht van de Consument uit voor zaken die door LemonBytes op verzoek van de Consument zijn ontworpen en/of geproduceerd en tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument (waaronder maatvoering, kleur en/of voorzien van klantspecifieke informatie).

Artikel 23  Toepasselijk recht en geschillen
23.1 Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met LemonBytes is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt voor zover deze van toepassing is uitgesloten.

23.2 Ten aanzien van geschillen die tussen LemonBytes en de Klant mochten ontstaan is uitsluitend de voor de vestigingsplaats van LemonBytes bevoegde rechter bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

ONDERDEEL B – VERRICHTE DIENSTEN
De bepalingen uit dit onderdeel zijn naast en in aanvulling op de algemene bepalingen van onderdeel A en bepalingen uit eventuele andere toepasselijke onderdelen van toepassing wanneer LemonBytes aan de Klant diensten van welke aard ook verleent.

Artikel 24 – Verrichten van diensten
24.1 LemonBytes zal zich inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van LemonBytes worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat is toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.

24.2 LemonBytes is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van LemonBytes.

24.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

24.4 LemonBytes is niet verplicht bij de uitvoering van diensten aanwijzingen van de Klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van LemonBytes. 

Artikel 25  Service Level Agreement
25.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) gelden enkel wanneer deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Klant zal leverancier steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

25.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door LemonBytes aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van LemonBytes zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs zal de door LemonBytes gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 26  Back-up
26.1 Indien de dienstverlening aan de Klant op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van de Klant omvat, zal LemonBytes met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van klant. LemonBytes zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij LemonBytes gebruikelijke termijn. LemonBytes zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.

26.2 Klant zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

ONDERDEEL C – ONTWIKKELING WEBSITES, ONLINE APPLICATIE EN PROGRAMMATUUR
De bepalingen uit dit onderdeel zijn naast en in aanvulling op de algemene bepalingen van onderdeel A en bepalingen uit eventuele andere toepasselijke onderdelen van toepassing wanneer LemonBytes voor de Klant een of meerdere werkzaamheden van welke aard ook verricht ter zake het ontwikkelen van websites (webshops daaronder begrepen), online applicatie en/of programmatuur.

Artikel 27  Ontwikkeling 
27.1 Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur, applicatie of website aan LemonBytes zijn verstrekt, zullen partijen een en ander in goed overleg schriftelijk specificeren en bepalen op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.

27.2 LemonBytes zal met inachtneming van de geldende specificaties met zorg de website, applicatie of programmatuur ontwikkelen. LemonBytes kan bij aanvang en ook lopende de ontwikkeling steeds van de Klant verlangen dat deze zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

27.3 Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de programmatuur of website op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van het project en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. De Klant aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website en/of applicatie niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden.
De Klant is verantwoordelijk voor eigen inbreng en medewerking en voor die van relevante eindgebruikers, zo dat deze op de juiste momenten bij het ontwikkelen en testen betrokken worden.

27.4 De Klant aanvaardt de programmatuur en/of website en/of applicatie in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). LemonBytes is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

27.5 Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal LemonBytes de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.

27.6 Desgevraagd zal klant LemonBytes in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van klant te verrichten.

27.7 In de verplichtingen van LemonBytes ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content management systeem’.

27.8 In de verplichtingen van LemonBytes zijn niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of de website en/of applicatie, en/of het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door LemonBytes tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan deze verlangen dat de Klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden apart tegen de gebruikelijke tarieven van LemonBytes in rekening gebracht.

Artikel 28  Aflevering, installatie en acceptatie
28.1 LemonBytes is vrij om de programmatuur op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door LemonBytes te bepalen formaat gegevensdrager af te leveren dan wel, naar zijn keuze, de programmatuur, website of applicatie online aan klant voor aflevering beschikbaar te stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van de LemonBytes in papieren dan wel digitale vorm in een door deze bepaalde taal verstrekt.

28.2 Alleen als dat is overeengekomen, zal LemonBytes de programmatuur, website of applicatie bij de Klant installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal de Klant zelf zulks installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

28.3 Tenzij LemonBytes op grond van de overeenkomst de programmatuur en/of website en/of applicatie op zijn eigen computersysteem ten behoeve van de Klant zal ‘hosten’, zal LemonBytes de website, applicatie, programmatuur op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan de Klant afleveren dan wel online aan Klant voor aflevering beschikbaar stellen.

28.4 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Klant de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van LemonBytes op grond van de garantieregeling van artikel 34.

In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door LemonBytes uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door klant.

28.5 Wanneer partijen een acceptatietest zijn overeengekomen geldt de programmatuur en/of website en/of applicatie als geaccepteerd op de eerste dag na de testperiode, tenzij de Klant LemonBytes uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk voorziet van de testresultaten waarin helder en overzichtelijk en waar nodig gedetailleerd is aangegeven welke zaken herstel of aanpassing vereisen. Na herstel of wijziging daarvan door LemonBytes geldt een en ander als geaccepteerd door de Klant. De programmatuur en/of website en/of applicatie geldt te allen tijde als geaccepteerd op het moment dat de Klant enig gebruik maakt hiervan voor operationele of productieve doeleinden.

Artikel 29  Gebruiksrecht
29.1 LemonBytes stelt de ontwikkelde website, applicatie en/of programmatuur en gebruiksdocumentatie voor gebruik aan klant ter beschikking. Alleen wanneer dit schriftelijk is overeengekomen, zal de broncode en de bij de ontwikkeling gemaakte technische documentatie ter beschikking worden gesteld. In dat laatste geval is de Klant gerechtigd wijzigingen in een en ander aan te brengen. In het andere geval niet.

29.2 LemonBytes is niet verplicht hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken aan de Klant ter beschikking te stellen.

29.3 Enkel wanneer uit de inhoud van de schriftelijke Overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door de Klant worden gedragen, gelden voor de Klant geen beperkingen in het recht tot gebruik van de applicatie, website en/of programmatuur.

Artikel 30  Vergoeding
30.1 Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur en/of websites telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

30.2 In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de applicatie, programmatuur of website gedurende de looptijd van de Overeenkomst begrepen.

30.3 In de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur is niet begrepen een vergoeding voor de door klant benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan.

Artikel 31  Garantie
31.1 LemonBytes zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering/acceptatie, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij hem zijn gemeld. LemonBytes staat er niet voor in dat de programmatuur, applicatie of website geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. LemonBytes garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd of hersteld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval LemonBytes volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.

31.2 LemonBytes kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan LemonBytes toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien Klant zonder schriftelijke toestemming wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

31.3 Herstel van fouten geschiedt op een door LemonBytes te bepalen wijze. Hij is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen. LemonBytes is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

31.4 LemonBytes heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in lid 1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

ONDERDEEL D – HOSTING
De bepalingen uit dit onderdeel zijn naast en in aanvulling op de algemene bepalingen van onderdeel A en bepalingen uit eventuele andere toepasselijke onderdelen, waaronder B, van toepassing wanneer LemonBytes voor de Klant op enige wijze diensten op het gebied van ‘hosting’ of daaraan verwante diensten verricht, ongeacht hoe die worden genoemd.

Artikel 32  Hostingdiensten
32.1 De Klant zal, bij een Overeenkomst houdende de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur, de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De Overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor de Klant gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door klant niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal LemonBytes een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor overeengekomen, of bij gebreke daarvan gebruikelijke tarieven.

32.2 De Klant zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Leverancier is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

32.3 De Klant beheert en controleert zelf de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet.

32.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal LemonBytes geen zorg dragen voor backup-, recovery- of uitwijkdiensten. Zulks is de verantwoordelijkheid van de Klant.

32.5 LemonBytes is gerechtigd om de hosting c.q. de dienst tijdelijk geheel of deels buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, al dan niet preventief.

32.6 Wanneer LemonBytes aan de Klant diensten verleent ter zake een ‘domeinnaam’ van welke aard ook, is de Klant gehouden de regels en instructies van de relevante instanties in acht te nemen. LemonBytes is niet verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door Klant beoogde resultaten. LemonBytes staat er niet voor in dat een door klant gewenste domeinnaam aan klant wordt toegekend.
De Klant is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij LemonBytes gebruikelijke tarieven, verschuldigd.

Artikel 33  Rechten van derden
33.1 De Klant dient rechten van derden, zoals intellectuele eigendoms- en privacy rechten steeds te respecteren en zich dienaangaande aan de geldende regelgeving te houden. De Klant mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen ten aanzien van deze rechten of zich op enige ongeoorloofde wijze toegang tot systemen verschaffen. De Klant dient zich te onthouden van het verspreiden van schadelijke software of het anderszins ten aanzien van (online) systemen onrechtmatig handelen.

33.2 LemonBytes is gerechtigd om die maatregelen te nemen die hij noodzakelijk acht om enige mogelijke schending van rechten van derden en/of onrechtmatige inbreuk op enig recht te voorkomen of te beperken of op te heffen.
De Klant zal op eerste schriftelijk verzoek van LemonBytes data en/of informatie onverwijld van de systemen van LemonBytes verwijderen, bij gebreke waarvan LemonBytes gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.
LemonBytes is gerechtigd bij schending of dreigende schending als bedoeld in lid 1 aan de Klant onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen.
Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door LemonBytes jegens klant. LemonBytes is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Klant aansprakelijk te zijn.

33.3 Van LemonBytes kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van de Klant te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en Klant. Klant zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en LemonBytes schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren. De Klant vrijwaart LemonBytes voor alle aanspraken die derden jegens LemonBytes zullen stellen ter zake een (mogelijke) schending van rechten als bedoeld in lid 1.

Artikel 34  Garantie
In geval van het uitvallen van de door middel van hosting aangeboden c.q. geleverde dienst is LemonBytes tot niet meer gehouden dan het zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk weer beschikbaar stellen van deze dienst. Dit ongeacht de oorzaak van de uitval en de duur daarvan. LemonBytes is dienaangaande niet tot enige vergoeding van schade gehouden.